Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Bankası

İsim Soyisim

Danışman

Yıl

Tez Başlığı (Türkçe)

Tez Başlığı (İngilizce)

Program

Anabilim Dalı

DİLEK KARATAŞ

Doç.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ

2015

Aksaray ilinin güneyinde adli öneme sahip sucul böceklerin araştırılması

Researching aquatic insects having forensic importance in the south part of Aksaray

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Biyoloji = Biology

OSMAN ORHAN

Prof.Dr. Semih EKERCİN

2014

Konya Kapalı Havzası'nda uzaktan algılama ve CBS teknolojileri ile iklim değişikliği ve kuraklık analizi

Analyzing climate change and drought by using remote sensing and GIS technology in Konya closed basin

Yüksek Lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri = Astronomy and Space Sciences ; Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry ; Ziraat = Agriculture

MEHMET AKİF ALTUNTAŞ

Doç.Dr. Erdal ÖZÜSAĞLAM

2014

Matematik eğitiminde açık kaynak kodlu yazılımlar ve karşılaştırmaları

Open-source softwares in mathematics education and their comparisons

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics

MİREN ŞEN

Prof. Dr. Mehmet ODABAŞI

2017

Tirosole özgü moleküler baskılanmış polimerlerin tasarımı

Design of moleculer imprinting polymer for spesific separation of tyrosol

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

AKO HAMASAEED ABDULQADIR

Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK

2016

Adiantum capillus-veneris L.' in farklı özütlerinin alzheimer, diabet ve deri hastalıklarıyla ilişkili enzimleri inhibe etme aktiviteleri ile antioksidan özellikleri

Antioxidant properties and inhibition of linked enzymes to alzheimer, diabetes mellitus and skin disorders activity of Adiantum capillus-veneris L.

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

SAMİR ABBAS ALİ NOMA

Doç.Dr. Mahmut ERZENGİN

2016

Yeni hidrazon türevlerinin sentezlenmesi, radikal giderme aktivitelerinin ve insan serumundan saflaştırılan paraoksonaz-1 enzimi üzerine in vitro inhibisyon etkilerinin araştırılması

Yeni̇ hi̇drazon türevleri̇ni̇n sentezlenmesi̇, radi̇kal gi̇derme akti̇vi̇teleri̇ni̇n ve i̇nsan serumundan saflaştirilan paraoksonaz-1 enzi̇mi̇ üzeri̇ne i̇n vi̇tro i̇nhi̇bi̇syon etki̇leri̇ni̇n araştirilmasi

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

ÖMÜR ACET

Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI

2015

Cu2+ takılı O-karboksimetil kitosan Schiff bazı kompleksleri gömülü kompozit membranların hazırlanması ve protein adsorpsiyon davranışlarının incelenmesi

Preparation of composite membrane embedded with Cu2+ attached O-carboxymethly chitosan Schiff base complexes and investigation for protein adsorption performance

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

KABİL ÖZCAN TOZAK

Doç.Dr. Mahmut ERZENGİN

2013

Nevşehir patatesinden (Solanum Tuberosum L.)polifenol oksidaz enziminin afinite kromatografisi ile saflaştırılarak kinetik ve elektroforetik özelliklerinin incelenmesi

Purification of polyphenol oxidase from Nevşehir potato (Solanum Tuberosum L.) by affinity chromatography and investigation of its kinetic and electrophoretic properties

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

MEHMET GEDİKLİ

Doç.Dr. Mahmut ERZENGİN

2012

Cu2+ - takılı sporopollenin gömülü süpermakrogözenekli monolitik phema kriyojel afinite membranlar ile sitokrom c adsorpsiyonu

Cytochrome c adsorption by supermacroporous monolithic phema affinity cryogel membranes embedded with Cu2+ attached sporopollenin particles

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

ŞEYDA CEYLAN

Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI

2011

Phema mikroküre gömülü süper makrogözenekli kriyojel kompozit membranların üretilmesi ve protein adsorpsiyon kapasitelerinin incelenmesi

The production of phema microbead embedded supermacroporous cryogel composit membranes and investigation of their protein adsorption capacities

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry

ÇİYDEM TIRINOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

2016

Bortezomib' in etoposid ve kamptotesin ile birlikte ökaryotik dna topoizomeraz enzimleri üzerine in vitro inhibisyon etkilerinin araştırılması

The investigation of in vitro inhibition effects of bortezomib in combined with etoposide and camptotheci̇n on eukaryotic dna topoisomerase enzymes

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoloji = Biology

DAMLA PAMUKCU

Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK

2017

Medicago murex Var. murex'in (Fabaceae) in vitro antioksidan ve bazı enzimlerin aktiviteleri üzerine inhibisyon özelliklerinin araştırılması

The investigation of in vitro antioxidant and inhibition properties on some enzyme activities of Medicago murex Var. murex'in (Fabaceae)

Yüksek Lisans

Biyokimya = Biochemistry ; Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology

ŞEYDA CÖMERT

Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI

2015

Melamin teşhisi için moleküler baskılanmış kuartz kristal mikrobalans (QCM) çiplerin hazırlanması ve uygulamaları

Preparation and application of molecular imprinted quartz microbalance chips for detection of melamine

Doktora

Biyokimya = Biochemistry ; Kimya = Chemistry

PELİN KOPARIR

Yrd.Doç.Dr. Muhsin KARAARSLAN

2012

Amino grubu içeren beş üyeli hetero halkalı bazı bileşiklerin sentezi ve biyolojik etkilerinin araştırılması

Synthesis of some amino group containing five membered hetero ring compounds and investigations of biological effect

Doktora

Biyokimya = Biochemistry ; Kimya = Chemistry

GÜL KOZALAK

DOÇ. DR. EMİNE ÖKSÜZOĞLU

2019

MULTİPLE MYELOMA KANSER HÜCRELERİNDE BORTEZOMİBE KARŞI OLUŞAN ÇOKLU İLAÇ DİRENÇ MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF MULTİPLE DRUG RESISTANCE MECHANISM DEVELOPED AGAİNST TO BORTEZOMIB IN MULTIPLE MYELOMA CANCER CELLS

Doktora

Biyoloji = Biology

YASEMİN AKSAY

Doç Dr. Hüseyin POLAT

2018

Lipopolisakkarit ile indüklenen hipotermik ratlarda kan serumu aldosteron hormonu ve bazı mineral düzeylerindeki değişim

Change of blood serum aldosterone hormones and some mineral levels in hypothermic rats induced with lipopolisakkarit

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

HARUN METİN

DOÇ. DR. SEHER KARAMAN ERKUL

2018

ASTRAGALUS VICTORIAE VE ASTRAGALUS MELANOPHRURIUS (FABACEAE) TÜRLERİNİN MORFOLOJİSİ, EKOLOJİSİ VE ANATOMİSİ

MORPHOLOGY, ECOLOGY AND ANATOMY OF SPECİES ASTRAGALUS VICTORIAE AND ASTRAGALUS MELANOPHRURIUS (FABACEAE)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

MÜNEVVER HİLAL DURUMEL

Dr. Öğrt. Üyesi F. Özlem ÇEKİÇ

2018

Ozmotik stres altındaki domates bitkisinde GABA uygulamasının bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

Determination of the effects of exogenous GABA application on some biochemical parameters in tomato plants under peg-induced osmotic stress

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

HİLAL CİVELEK

Doç. Dr. Belda ERKMEN

2018

Akrilamid'in sazan balıklarının (Cyprinus carpio 1758 L.) solungaçları üzerine histopatolojik etkileri

Histopathological effect of Acrylamide to common carp (Cyprinus carpio 1758 L.) gills

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

NUH KORKMAZ

Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN

2018

Azadirachtin pestisitinin sazan balığı (Cyprinus carpio L. 1758)'nda hormonal, hematolojik, antioksidan ve histopatolojik etkileri

Hormonal, hematological, antioxidant and histopathological effects of azadirachtin pesticide on carp (Cyprinus carpio L. 1758)

Doktora

Biyoloji = Biology

DİLBER ÇELİK

Prof. Dr. M. İlker DOĞRU

2018

Glifosat ve propolis uygulanmış sazan balıklarında tiroid uyarıcı hormon ( TSH ) ve tiroid hormonları seviyelerindeki değişimler

The alterations of thyroid stimulating hormone ( TSH ) and thyroid hormones level of carp exposed to glyphosate and propolis

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

HATİCE BAYRAKTAR

Doç. Dr. Belda ERKMEN

2017

Neonikotinoid grubu insektisit formülasyonlarının, farklı Ankara ergin ev sinekleri (musca domestica l.) populasyonlarındaki etkinliklerinin araştırılması

Investigation of insecticidal activities of neonicotinoidgroup efficienciesagainstadult housefly (musca domestica l.diptera:muscidae) populations

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

MEHTAP TARHAN

Prof. Dr. Kamile ÖZTÜRK

2017

Multiple Myeloma'da bortezomibe karşı gelişen direnç mekanizmasında toll like reseptörlerin rolünün araştırılması

Research of toll like reseptors in resistance mechanism against bortezomibe in Multiple Myeloma

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

ŞEBNEM ÇAPIN

Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN

2016

Gagea Cinsinin Platyspermum Seksiyonu Türlerinin Morfolojik, Mikromorfolojik Ve Anatomik Özellikleri

0

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

EMRE EROĞLU

Doç.Dr. Abbas MOL

2016

Aksaray ili ve çevresinde dağılım gösteren diplura türlerinin faunistik ve taksonomik yönden araştırılması

Research of the diplura species found in Aksaray and its around in terms of faunistically and taxonomically

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

AYŞEGÜL KOL

Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN

2016

Kuşburnu (Rosa canina L.) bitki özütü uygulamasının sazan (Cyprinus carpio, 1758 L.) balıklarında hematolojik parametreler ve bazı serum mineral düzeyleri üzerine etkisi

The effect of rose hip (Rosa canina L.) plant extract application on carps' (Cyprinus carpio L.,1758) hematological parameters and some serum mineral levels

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

ÇİĞDEM EKİN

Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK

2016

Proteozom inhibitörü bortezomibin tip 1 diyabetin tedavisinde kullanılabilirliğinin in vivo koşullarda araştırılması.

The in vivo ınvestigation of the usage of proteasome inhibitor bortezomib in type 1 diabetes treatment.

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

SEYDA YILMAZ

Yrd.Doç.Dr. Fazilet Özlem ÇEKİÇ

2015

Tuz ve kuraklık stres koşullarına maruz bırakılan Phaseolus vulgaris L. (fasulye) bitkisinde giberellik asit uygulamasının gaba ve antioksidan savunma sistemine etkisinin belirlenmesi

Determination of the effects of gibberellic acid on gaba and antioxidant defence system in Phaseolus vulgaris L. (bean) plants exposed to salt and drought stresses

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

KADİR ARICAK

Doç.Dr. Mehmet KARACA

2015

Bazı mavi-yeşil bakteri suşlarının RAPD-PCR yöntemiyle genetik karakterizasyonu

Geneti̇c characterization of some blue-green bacterial strains with RAPD-PCR

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

SEFA EKİNCİ

Yrd.Doç.Dr. Fazilet Özlem ÇEKİÇ

2015

Gümüş nanopartiküllerin nohut (Cicer arietinum L.) bitkisinde bazı fizyolojik ve biyokimyasal özelliklere etkisi

Some physiological and biochemical properties of silver nanoparticles impact on chickpea (Cicer arietinum L.) plants

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

ASLI TOPAÇ

Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN

2014

Ustilago maydis (DC.) Corda'dan kitin izolasyonu ve karakterizasyonu

Isolation and characterization chitin from ustilago maydis (DC.) Corda

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

UTKU ARAS

Doç.Dr.Murat KAYA

2014

Samsun Havza ilçesi'nin bdelloid rotifer faunasının belirlenmesi

Terrestri̇al bdelloi̇d roti̇fers in Havza (Samsun)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

NAZENTE ATÇEKEN

Doç.Dr. Mehmet KARACA

2013

Mukopolisakkaridoz Tip I (MPS I) hastalarında IDUA gen mutasyonlarının analizi

Analysis of IDUA gene mutations in patients with mucopolysaccharidosis type i (MPS I)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

KAMİL CANDAN

Doç.Dr. Tolga KANKILIÇ

2013

Anadolu'nun güneyinde yayılış gösteren Anatololacerta cinsinin moleküler belirteçler kullanılarak türler arasındaki farklılaşma miktarının tespiti ve taksonomik durumunun belirlenmesi

Determination of the taxonomic status of Anatololacerta spp. which distributed in southern Anatolia and differentiation between its species by using molecular markers

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

SADİYE ESRA KİRAZ

Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN

2013

Mamasın barajı çevresi florası(Aksaray)

Flora of Mamasın dam surroinding (Aksaray)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

SERAP ALTINDAĞ

Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN

2013

Menengiç (Pistacia terebinthus) özütünün sazan (Cyprinus carpio, 1758 L.) balıklarının hematolojik ve serum biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri

The effect of terebinth (Pistacia terebinthus L) extracts on carp s (Cyprinus carpio L ) hematological and biochemical parameters

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology

BAHAR YILMAZ

Prof. Dr. Murat KAYA

2017

Diplopod vücut segmentlerinden 3 boyutlu kitosan üretimi ve biyoteknolojil uygulamaları

Production of 3 dimensional chitosan from body segments of diplopoda and its biotechnological applications

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology

GÜL NİHAL ÖRÜN

Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN

2013

Nenezi dağı'nın florası (Bekarlar-Gülağaç-Aksaray)

Flora of the nenezi̇ mountain (Bekarlar-Gülağaç-Aksaray)

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany

BARIŞ KERİMOĞLU

Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK

2015

Proteozom inhibitörü bortezomib ve topoizomeraz inhibitörleri camptothesin ve etoposidin myeloid lösemi hücre hatlarında nf-κb sinyal yolağı ve apoptozis üzerine etkilerinin araştırılması

Investigation of the effects of proteosome inhibitor bortezomibe and topoisomerase inhibitors camptothesin and etoposide on nf-κb signaling pathway and apoptosis in the myeloid leukemia cell line

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Hematoloji = Hematology

SERDAR AKÇA

Doç. Dr. Derya ÖNAL DARILMAZ

2018

Lactobacıllus sp. cinsine ait farklı probiyotik türlerin oksalat (böbrek taşı) degredasyonu ve eksopolisakkarit üretimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Determination relationship between oxalate (kidney stone) degredation and exopolysaccharide production of different probiotic strains belonging to Lactobacillus sp.

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

AYŞE GÜNYAKTI

Yrd.Doç.Dr. Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM

2017

Genetik olarak karakterize edilen insan kaynaklı lactobacıllus gasserı suşlarının probiyotik kültür olarak kullanım potansiyellerinin belirlenmesi

Determination of potential use as probiotic culture of genetically characterized human lactobacillus gasseri strains

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

KARWAN SOFI GHAFOOR

Doç.Dr. Murat KAYA

2016

Vespa crabro'nun gelişim sürecine (larva, pupa ve yetişkin) bağlı olarak kitinin fizikokimyasal özelliklerindeki değişim

Changes in physicochemical properties of chitin at developmental stages (larvae, pupa and adult) of Vespa crabro (WASP)

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

IVAN AL-JAF

Doç.Dr. Murat KAYA

2016

Sympetrum fonscolombii (Dragonfly)'nin korneal lens yapısından kitin izolasyonu ve fizikokimyasal karakterizasyonu

Chitin isolation and physicochemical characterization from corneal lense of Sympetrum fonscolombii (Dragonfly)

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

MUHAMMAD MUJTABA

Doç.Dr. Murat KAYA

2016

Çınar ağacı (Platanus oreintalis) poleninden elde edilen mikro kapsüllere parasetamol yüklenmesi ve salınım özelliklerinin araştırılması

Investigation of paracetamol loading and release properties of microcapsules obtained from the plane tree (Platanus orientalis) pollen

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

ESRA BULUT

Doç.Dr. Murat KAYA

2016

Çıyanın farklı vücut kısımlarından orjinal yapı korunarak biyoteknolojik uygulamalar için iki ve üç boyutlu nano kitin üretimi

Two and three dimensional chitin extraction from centipede body parts by keeping the original shape of the raw material for biotechnological applications

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

HASAN ÖZER

Yrd.Doç.Dr. Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM

2015

Anne sütünden izole edilen lactobacıllus cinsi bakterilerin bazı starter ve probiyotik özelliklerinin araştırılması

Determination of some starter and probiotic properties of lactobbacillus bacteria isolated from human milk

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

FATMA DUDAKLI

Doç.Dr. Murat KAYA

2015

Callinectes sapidus'dan kitin, kitosan izolasyonu ve fizikokimyasal karakterizasyonu

Isolation and physicochemical characterization chitin, chitosan from the Callinectes sapidus

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

PINAR ÖNGÜN

Yrd.Doç.Dr. Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM

2015

Anne sütünden laktik asit bakterilerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve bazı probiyotik ve starter özelliklerinin araştırılması

Isolation, characterization and investigation of some probiotic and starter features of lactic acid bacteria from human breast milk

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology

ŞEMSİ ZENGİN KARACA

Dr. Öğrt. Üyesi Mesut ÇAM

2018

İpek nanofiber membranların boya gideriminde kullanımı

Removal of dyes using silk nanofiber membranes

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Mikrobiyoloji = Microbiology

MUSTAFA BAŞER

Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN

2014

Elmacık, Koçpınar ve İncesu köyleri ve çevresinin florası(Aksaray)

Flora of Elmacık, Koçpınar and İncesu villages and environment(Aksaray)

Yüksek Lisans

Botanik = Botany

DAVUT BOZER

Doç.Dr. Seher KARAMAN ERKUL

2014

Türkiye'nin Astragalus L. (Legumınosae) cinsine ait macrophyllıum bunge seksiyonu türlerinin yaprak anatomisi, palinolojisi, yaprak ve tohum mikromorfolojisi

Leaf anatomy, palynology, leaf and seed micromorphology of the section macrophyllium bunge belong to genus Astragalus L. (Leguminosae) of Turkey

Yüksek Lisans

Botanik = Botany

AHMET UYĞUR

Doç.Dr. Seher KARAMAN ERKUL

2014

Karaören-Yuva-Karkın kasabaları(Aksaray)arasında kalan bölgenin florası

The flora of area between the towns of Karaören-Yuva-Karkin (Aksaray)

Yüksek Lisans

Botanik = Botany

HAKAN ÖZTÜRK

Doç.Dr. Seher KARAMAN ERKUL

2016

Güzelyurt florası (Aksaray) ve botanik turizmine katkıları

Flora of Güzelyurt (Aksaray) and contributions to botani̇cal tourism

Yüksek Lisans

Botanik = Botany ; Turizm = Tourism

BEHİYE DURDU

Prof Dr. Fatma GÜRBÜZ

2018

Tarıma açık alanlarda toprak kirliliğinin belirlenmesi

Determination of soil pollution in arable lands

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ŞEVKET TULUN

 Doç.Dr. MELAYİB BİLGİN

2018

Fiziksel ve kimyasal ön işlemlerin farklı atık türlerinin biyogaz üretim potansiyellerine etkisi

Effects of physical and chemical pretreatment on biogas production potentials of different waste types

Doktora

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

TÜRKAY DÜZGÜN

Dr. Öğrt. Üyesi Gülden GÖK

2018

Ankara ili evsel atık su arıtma tesislerinden oluşan çamurların nihai bertarafı örneği

Final disposal example of sewage sludges in Ankara province wastewater treatment plants

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

EKİN ADIGÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN ÇELEBİ

2018

Otel işletmelerinde yeşil yıldız uygulamaları

Green star application in hotel management

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ESRA YAVUZ

Prof. Dr. Hatim ELHATİP

2018

Kızılcahamam yüzeysel su kaynaklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi

Inspection of Kizilcahamam surface water resources from heavy metal pollution

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

FİLİZ GÜLŞAH GÖL

Prof. Dr. Mustafa IŞIK

2018

Karasu ve Melendiz çaylarının içme suyu kaynağı olarak değerlendirilmesi

Karasu and Melendiz streams evaluation as source of drinking water

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

MÜNİRE GÖKDAĞ

 Doç.Dr. MELAYİB BİLGİN

2018

Ponza çamurunun hafif yapı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

Research on the use of pumice stone waste mud as light construction material

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

TOLGA ORKUN KAYA

Doç Dr. Mustafa KARATAŞ

2018

Sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve önemi

Usage and importance of renewable energy resources under sustainability

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ZEYNEP AKGÜL

Yrd. Doç. Dr. Hasan KOÇYİĞİT

2017

Entegre yönetim sistemlerinin incelenmesi ve plastik endüstrisinde uygulama örneği

Examination of integrated management systems and application example in plastic industry

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ALPER ALVER

Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ

2017

Katalitik ozonlama işlemi ile sulardan dezenfeksiyon yan ürünleri öncüleri gideriminin araştırılması

Investigation of disinfection by-product precursors removal by catalytic ozonation process

Doktora

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ESİN OTMANBÖLÜK

Prof. Dr. Levent ALTAŞ

2017

Doğal absorban volkanik tüf (Aksaray/Selime) ile sulardan ağır metal gideriminin incelenmesi

Investigation of heavy metal removal from water using natural absorbent volcanic tuff (Aksaray/Selime)

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

EMİNE BAŞTÜRK

Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ

2017

İlaç kalıntılarının ileri arıtım yöntemleri ile giderilmesi

Removal of pharmaceuticals by advanced treatment methods

Doktora

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

GAMZE AYYILDIZ ABİ

Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN

2017

Atıksu arıtma tesisinde risk analizi

Risk analaysis in waste water treatment plant

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

YASEMİN KARADEMİR

Prof. Dr. Hatim ELHATİP

2017

İçme sularında reçineli sistemi ile nitrat gideriminin araştırılması

Searching of denitrification of drinking waters by resin system

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

İPEK YORULMAZ

Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN

2016

Arıtma tesislerinde işletme problemleri

Operational problems in treatment plants

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

EREL EDİK

Doç.Dr. Levent ALTAŞ

2016

Sulardan arsenik gideriminin incelenmesi

Removal of arsenic from waters

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ALİ ÖZCAN

Doç.Dr. Fatma GÜRBÜZ

2016

Tekstil atıksularından toksik azo boyaların mikroreaktör jel ile giderimi

Removal of some azo dyes used in textile industry via microgel reactor

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

İSMAİL ŞİMŞEK

Doç.Dr. Levent ALTAŞ

2015

Emülsiyon sıvı membran tekniğiyle sulardan amonyum giderimi

Ammonium removal from waters by emulsion liquid membrane technique

Doktora

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

GAMZE SÖNMEZ

Prof.Dr. Mustafa IŞIK

2015

İleri oksidasyon prosesleri ile bazı ilaç kalıntılarının giderimi

Removal of some pharmaceutical residues by advanced chemical oxidation process

Doktora

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

MUSTAFA BAYHAN

Yrd.Doç.Dr. Abdullah Korkut ÜSTÜN

2015

Analitik Network Prosesi (ANP) yöntemi kullanılarak Ankara ili için entegre katı atık tesisi uygun yer tayini

The selection appropriate area of integrated solid waste plant using the Analytic Network Process method to Ankara city

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

FATMA ŞİMŞEK

Prof.Dr. Mustafa IŞIK

2015

Aksaray organize sanayi bölgesi (OSB) atıksu yönetimi ve çözüm önerileri

Wastewater management and solution proposals for organized industrial zone (OIZ)

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ESRA MANAV

Yrd.Doç.Dr. Hasan KOÇYİĞİT

2014

Ürolitik karışık mikroorganizma kültürü ile reaktif boyar maddelerin biyosorpsiyonu

Biosorption of reactive dyestuffs by ureolytic mixed microorganism culture

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ERHAN AKKUŞ

Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN

2014

Tehlikeli atık geri kazanım tesisinde iş sağlığı ve güvenliği

Occupational health and safety in hazardous waste recycling plant

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ÖZGÜL ÇİMEN

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan GÖK

2014

Pirina kullanılarak sulu çözeltilerden adsorpsiyon yöntemiyle ağır metallerin giderimi

Olive pomace using aqueous solution of the adsorption method for removal of heavy metals

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

CEYDA KOCAMAN

Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN

2014

Ambalaj atıklarının geri kazanımı ve Bursa örneği

Recycling of packing wastes and Bursa sample

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

FATMAGÜL UZUN

Doç.Dr. Levent ALTAŞ

2014

Doğal adsorban olarak zeolit (Bigadiç/Balıkesir) ile sulardan ağır metal gideriminin incelenmesi

Removal of heavy metals from water with natural adsorbent zeolite (Bi̇gadi̇ç/Balikesi̇r)

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

MAHMUT YASİN ERŞAN

Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN

2014

Çeşitli sektörlerin risk analizlerinin karşılaştırılması

Risk analysis comparison of various sectors

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

EMİNE ERDEM

Doç.Dr. Levent ALTAŞ

2014

Doğal adsorban olarak tüf (Doğantarla-Aksaray) ile sulardan ağır metal gideriminin incelenmesi

The investigation of removal of heavy metals in water with using Dogantarla tuff as natural adsorbent

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ESRA ZENGİN

Prof.Dr. Hatim ELHATİP

2014

Aksaray ilindeki jeotermal enerji kaynaklarının potansiyeli ve ısıtma sisteminde kullanımına yönelik araştırmalar

The potential of geothermal energy resources in Aksaray and investigations regarding the usage of geothermal energy in heating systems

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

YASEMİN CEYLAN ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ

2013

Otomotiv endüstrisinde kullanılan tampon ve turbo emiş borusunun yaşam döngüsü değerlendirmesi

Life cycle assessment of bumper and turbo suction tube using in automotiv industry

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ŞEVKET TULUN

Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN

2013

Katı atıkların biodrying (biyo-kurutma) yöntemiyle hacimlerinin azaltılması

Solid waste volume reduction by biodrying (bio-drying) method

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

YUSUF ALPARSLAN ARGUN

Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ

2012

Reaktif mavi 114 boyasının fenton prosesi ile giderimi

Decolorization of dye reactive blue 114 with fenton process

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

MURAT EROĞLU

Prof.Dr. Hatim ELHATİP

2012

Aksaray ili merkez ilçesinin yüzey ve yeraltı su potansiyelinin ve su kalite parametrelerinin belirlenmesi

Determining the surface and underground water potential and water quality parameters of the centre district of the province of Aksaray

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ALPER ALVER

Doç.Dr. Levent ALTAŞ

2012

Aksaray ili düzenli depolama sahası sızıntı suyu karakterizasyonu ve elektrokimyasal arıtılabilirliği

Landfill leachate characterization of Aksaray province and electrochemical treatability

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

MİHRİCAN KARAARSLAN

Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ

2012

İleri oksidasyon prosesleri ile sulardan doğal organik madde giderimi

Removal of natural organic matter in water by advanced oxidation processes

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

EMİNE BAŞTÜRK

Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ

2012

Reaktif mavi 181 boyasının ileri oksidasyon yöntemlerinden UV/H2O2 prosesi ile giderilmesi

The removal of reactive blue 181 in advanced oxidation processes with UV/H2O2

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

AYŞE KÖK

Prof.Dr. Hatim ELHATİP

2012

Türkiye' deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Turkey at the environmental impact assessment (EIA) studies practice, problems and solutions

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

İSMAİL ŞİMŞEK

Doç.Dr. Levent ALTAŞ

2011

Kimyasal çöktürme yöntemiyle sulardan amonyum giderimi

Ammonium removal from waters by chemical precipitation method

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

SAMET ÖZCAN

Prof.Dr. Mustafa IŞIK

2011

Endüstriyel atıksulardan biyokatalitik olarak kalsiyum giderimi

Biocatalytic calcium removal from industrial wastewaters

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

ZEYNEP AYMAN

Prof.Dr. Mustafa IŞIK

2011

Aksaray sularında bazı ilaç ve hormon kalıntılarının tespiti

Occurence of some pharmaceuticals and hormones in waters of Aksaray

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

MEHMET UĞUR YILMAZOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Gökçe Çiçek İNCE

2015

Muğla ili'nin olasılıksal deprem tehlike analizi ve tek boyutlu dinamik analiz ile yerel zemin davranışının incelenmesi

Probabilistic seismic hazard for Muğla provi̇nce and investigation of one-dimensional dynamic analysis of local soil behavior

Yüksek Lisans

Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

İBRAHİM EVREN ÖZER

DOÇ. DR. SEDEF CANBAZOĞLU BİLİCİ

2019

6. SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALGODOO TEMELLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN TASARIM BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

EVALUATION OF THE IMPACT OF ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITIES THROUGH ALGODOO PERFORMED IN 6TH-GRADE “FORCE AND MOTION” UNIT ON DESIGN SKILLS AND ACADEMİC ACHIEVEMENT OF THE STUDENTS

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ADEM BİÇER

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ÖZCAN

2019

STEM YAKLAŞIMINA DAYALI ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI KONUSU ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ

THE EFFECT OF STEM APPROACH BASED ELECTRICAL CIRCUIT ELEMENTS TEACHING ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF 5TH-GRADE STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

CİHAN BOZ

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ÖZCAN

2019

Hücre konusunda bestelenen şarkıların 6. sınıf fen bilimleri dersinin öğretimine etkisi

The effect of songs composed on cell subject in the teaching of science course to 6th grade students

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

YASEMİN DOYĞUN

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ÖZCAN

2019

Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon tekniği ile rastlantısal bilim anlayışlarının geliştirilmesi

Enhancing pre-service science teachers' understanding of serendipitous science through argumentation technique

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

HÜSEYİN DÜZGÜNOĞLU

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ÖZCAN

2018

Cumhuriyet dönemi ilkokul ve ortaokul fen öğretim programlarının içerik açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi

A comparative study of primary and secondary science curricula in terms of content during republican era

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ESRA KOCA

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ÖZCAN

2018

STEM yaklaşımı ile basınç konusunda bir öğretim modülünün geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin incelenmesi

Development of a teaching module for pressure with STEM approach and investigation of its applicability

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

NURCAN TEKİN

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

2018

Fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik sosyobilimsel konular temelli geliştirilen bir modülün konu alan bilgisi ve argümantasyon kalitesi bakımından değerlendirilmesi

The evaluation of socioscientific issues-based developed module for pre-service science teachers in terms of content knowledge and argumentation quality

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ÖZLEM KALKAN

Doç. Dr. Tuncay TUNÇ

2017

Cumhuriyetten günümüze ortaokul fen bilimleri programlarının karşılaştırılmalı incelenmesi

Comperative analysis of science curriculum for lower secondary school from republic period to today

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

MEHMET KARAHAN

Doç. Dr. Tuncay TUNÇ

2017

Pısa sınav sonuçlarının ülkelerin gelişmişlik derecesi ve kalkınmışlık ölçütleri açısından değerlendirilmesi

Evaluation of the development level and development measures of the country results of the pisa exam

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

NESLİHAN KAYIK

Doç.Dr. Arzu DOĞRU

2017

Fen bilgisi öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamını sağlayan yedi ilke üzerindeki bilgi ve becerilerinin incelenmesi

Examination of knowledge and skills of the pre-service science teachers about the seven principles that provide a good educational environment

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

FATMA ZEHRA GÖZOĞLU KAZAN

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

2017

Temel bilim derslerinin öğrencilerde bıraktığı olumsuz algının nedenleri: Ortaokul öğrencilerinin temel bilim derslerine bakışı ve çözüm önerileri

Reasons for negative perception on the students of the basic science lessons: Perspectives and solution proposals of the secondary school students to the basic science lessons

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ÖZGE ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi GÜLFEM SARPKAYA

2017

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında yaşadıkları kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli öğretimin kullanılması

Using the activity-based teaching for elimination of algebrical misconceptions of 7th grade students

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

HASAN ÇITAK

Yrd.Doç.Dr. Safiye ASLAN

2016

Rehberli Araştırma Ve Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

AN ANALYSIS OF GUIDED INQUIRY-BASED SCIENCE INSTRUCTION
ACCORDING TO SOME VARIABLES

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

GAMZE BABAOĞLU

Doç.Dr. Özgül KELEŞ

2016

6. sınıf öğrencilerinin astronomi kavramlarına yönelik algılarının belirlenmesi

Determination of 6th grade students' perceptions of the concepts of astronomy

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

UĞUR ÖZBAY

Yrd.Doç.Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ

2016

Fen bilimleri öğretmenlerinin mobil uygulamaları kullanım durumları ve fen eğitimi sürecindeki kullanımı hakkındaki görüşleri

Usage of science teachers' mobile applications and their views about usage of these applications in science education process

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

NİLGÜN ÖZER

Doç.Dr. Özgül KELEŞ

2015

Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre etiğine yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi

Determination of pre-service science teachers' level of awareness of environmental ethics

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

MURAT ŞAHİN

Prof.Dr. Naim UZUN

2015

Ortaokul öğrencilerinin çevre okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi.

Investigation of secondary school students' environmental literacy levels.

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

BARIŞ AKINCI

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIŞOĞLU

2015

Zihin haritası kullanımının 6.sınıf öğrencilerinin akademik başarı, kalıcılık ve fene yönelik tutumlarına etkisi

The effects of using mind map in 6th grade science courses on student' academic achievement, retention and attitudes towards science

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

SABAH SALIH HUSSEIN HUSSEIN

Prof.Dr. MEHMET REŞİT TOLUN

2017

Secure voice by using AES algorithm

AES algoritmalarını kullanarak güvenli ses

Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

CUMA TIPIRDAMAZ

Prof.Dr. MEHMET REŞİT TOLUN

2017

Vibration analysis for induction motors with an expert system

İndüktif motorlarda uzman sistem ile vibrasyon analizi

Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

Afrah Ramadhan Othman AYOUBI

Prof. Dr. Atilla  ELÇİ

2017

modification Image Denoising algorithm with Wavalet transformation

modification Image Denoising algorithm with Wavalet transformation

Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

Farhad HAJ

Prof. Dr. M. Reşit TOLUN

2017

Modified AES Based Algorithm for MPEG-4 and H.264 Video Eneryption

Modified AES Based Algorithm for MPEG-4 and H.264 Video Eneryption

Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

İBRAHİM CERAN

Doç.Dr. MUSTAFA TOLGA BALTA

2016

Yenilenebilir enerji tabanlı termoelektrik güç üretimi ve sistemin performansının değerlendirilmesi

Evaluation of renewable energy and power generation system performance based thermoelectri̇c

Yüksek Lisans

Enerji = Energy

ERKAN KAPLAN

Prof.Dr. Necmettin ŞAHİN

2012

Ereğli şeker fabrikasının enerji ve ekserji verimliliğinin incelenmesi

Energy and exergy analysis of sugar production at Eregli sugar factory

Yüksek Lisans

Enerji = Energy

HULUSİ BUĞRAHAN DEMİREL

Prof.Dr. Mustafa AFŞİN

2012

Ziga (Aksaray) jeotermal sularının sürdürelebilirlik ve kaynak alanındaki travertenlerin termal turizm açısından değerlendirilmesi

Evaluation of sustainability of Ziga (Aksaray)geothermal waters and thermal tourism of travertines in the field

Yüksek Lisans

Enerji = Energy ; Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering ; Kimya = Chemistry

FATMA YILMAZER

Prof. Dr. Yusuf YAKAR

2018

Manyetik alan içerisindeki küresel kuantum nokta yapıların elektronik enerji seviyelerinin hesaplanması

Calculation of electronic energy states of a spherical quantum dots inside magnetic field

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

İLHAMİ ERKOYUNCU

Dr. Öğrt. Üyesi H. İbrahim DURSUN

2018

Erl-halka tipli kütle merkezi enerjisi 3.77 GeV olan elektron-pozitron çarpıştırıcılarında lineer olmayan süreçlerin ve dinamik odaklamanın ışınlık üzerine etkisi

The influence of nonlinear processes and travelling focus on luminosity in elektron-positron Erl-ring type collider

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

OĞUZHAN OKVURAN

Doç. Dr. Engin ATAŞER

2017

Üçlü talyum kalkojenlerinin tl2mq3 (m=zr, hf; q=s, se, te) mekanik kararlıklarının ve elektronik yapılarının ab-ınıtıo metodu ile incelenmesi

The investigation of structural, electronical, mechanical, and vibrational properties of tl2mq3 (m=zr, hf; q=s, se, te) type ternary thallium chalcogenes using ab initio method

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

ZEKİYE EDA BOYLUĞ

Prof.Dr. Süleyman YILMAZ

2017

Yoğunluk Fonksiyonel Teori Temelli Kantitatif Yapı-Etki Analizleri (QSAR): Kumarin Moleküllerinin Karbonik Anhidraz Enzimine Karşı İnhibisyon Etkisinin Modellenmesi

Yoğunluk Fonksiyonel Teori Temelli Kantitatif Yapı-Etki Analizleri (QSAR): Kumarin Moleküllerinin Karbonik Anhidraz Enzimine Karşı İnhibisyon Etkisinin Modellenmesi

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

YADGAR HUSSEİN SHWAN AL-BAJALAN

Doç.Dr. Burhan DAVARCIOĞLU

2016

Kızılötesi bölgede Cr2+:ZnSe lazeri

Cr2+:ZnSe laser in the infrared region

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

KOSRAT HUSSEIN HAMAD

Doç.Dr. Sezgin AYDIN

2016

30P çekirdeğinin uyarılma seviyelerinin incelenmesi

Investigation of excited states of 30P nuclei

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

FERİHAN KAVİLLİOĞLU

Doç.Dr. Sezgin AYDIN

2016

33S çekirdeğinin spektroskopi çalışmaları

Spectroscopy studies of 33S nucleus

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

MUHAMMED BAHADIR BAYSAL

Prof.Dr. Engin DELİGÖZ

2016

LaMgNi4Hx (x=1, 4, 7) bileşiğinin mekanik ve titreşimsel özellikleri üzerine hidrojenin etkisi

The effect of hydrojen on the mechanical and vibrational properties of LaMgNi4Hx (x=1, 4, 7)

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

ÖZGÜR DENİZ KOCAÖZ

Doç.Dr. Hacı ÖZIŞIK

2016

CeX2In4 (X= Pd, Pt) bileşiklerinin yapısal, elektronik, mekaniksel ve titreşimsel özelliklerinin kuramsal incelenmesi

The theoritcal investigation on structural, electronic, mechanical and vibrational properties of CeX2In4 (X= Pd, Pt) compounds

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

NUHİBE TÜRKDAL

Prof.Dr. Engin DELİGÖZ

2015

ZrMo2 ve HfMo2 bileşiklerinin kararlılıklarının Ab-initio yöntemiyle incelenmesi

The investigation of stabilities of ZrMo2 and HfMo2 compounds with Ab-initio method

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

RAZİYE ÇATAK ÇELİK

Doç.Dr. Nefise ÖZÇELİK

2015

Bazı hidrazon türevlerinin x-ışını kırınım yöntemi ile yapı analizi

The structure analysis of some hydrazone complexes by x-ray diffraction method

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

AHMET TARIK ÖZOZAN

Doç.Dr. Burhan DAVARCIOĞLU

2015

İnce yassı dairesel lazerler

Thin disc lasers

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

MEHMET FATİH ÇAKIRTAŞ

Prof.Dr. Süleyman YILMAZ

2014

İkili sıvı kristal karışımların spektroskopik yöntemle incelenmesi

Investigation of binary mixtures of liquid crystals by a spectroscopic method

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

ÜMİT FUAT ÖZYAR

Prof.Dr. Engin DELİGÖZ

2014

TiSiSb, TiGeSb, ZrSiSb, ZrGeSb, HfSiSb ve HfGeSb bileşiklerinin elastik, elektronik ve titreşimsel özellikleri

The elastic, electronic, and vibrational properties of TiSiSb, TiGeSb, ZrSisb, ZrGeSb, HfSiSb, and HfGeSb compounds

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

MEHMET UMUT ÜNLÜ

Prof. Dr. Özen Özboy ÖZBAŞ

2017

Havuç lifi ve şeker pancarı lifinin tarhana kalitesine etkisi

Effects of carrot dietary fiber and sugarbeet fiber on the quality of tarhana

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

TİJEN DURAN

Prof. Dr. Özen Özboy ÖZBAŞ

2017

Buğday kepeği ve şeker pancarı lifinin tarhana kalitesine etkisi

Effects of wheat bran and sugarbeet fiber on tarhana quality

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

FURKAN AYDIN

 Prof.Dr. MUSTAFA ARDIÇ

2017

Yöresel bazı peynirlerdeki Enterococcus cinsi bakterilerin MALDI-TOF-TOF-MS yöntemi ile tanımlanması

Identification of Enterococcus genus by MALDI-TOF-TOF-MS in some traditional cheeses

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

EBUBEKİR EKİNCİ

Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ

2016

Küflü peynirlerde aflatoksin m1 varlığının araştırılması

Investigation of aflatoxin m1 presence in moldy cheese

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

HALİL İBRAHİM KAHVE

Yrd.Doç.Dr. Ayhan DURAN

2016

Kitosanın kaplama materyali olarak et endüstrisinde kullanımı

The use of chitosan as a coating material on meat industry

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

ÖZNUR ÖZTUNA TANER

Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ

2015

Aksaray ilinde ticari olarak satılan balların element düzeylerinin belirlenmesi

Determination elements level of the commercial honeys in Aksaray city

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

AYTEKİN ÇİÇEK

Prof. Dr. Gürol YILDIRIM

2018

Antalya ili Korkuteli ilçesi Kızılaliler göleti ve sulaması planlaması

Feasibility study on Antalya-Korkuteli-Kızılaliler pond and irrigation project

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

CELALETTİN OZAN

Doç Dr. Ömer KÖSE

2018

Anadolu'daki tarihi su yapıları ve Hitit Dönemi Karakuyu barajının hidrolik açıdan incelenmesi

Historical water structures in anatolia and investigation hydraulic analysis of Karakuyu dam of Hittite Period's

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

BERNA ERENSON

DOÇ. DR. MEHMET ALİ HINIS

2018

Uzun dönem kuraklık tahmininde dalgacık yöntemiyle yapay sinir ağlarının kullanılması

Long term drought prediction by means of neural networks with wavelet method

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

İSA UZUN

Prof. Dr. Gürol YILDIRIM

2018

Mamasın Barajı sulaması rehabilitasyonu

Mamasin Dam irrigation rehabilitation

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

KENAN SAYAR

Doç. Dr. Niyazi Uğur TERZİ

2017

Derin kazılı iksa sistemlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi ve oluşan yer değiştirmelerin hesaplanarak aletsel gözlemlerle karşılaştırılması

Modelling of deep-excavated shoring systems with finite elements method and comparision of displacements with device survey

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

CANBERK YAMAN

Doç.Dr. Mustafa KAYA

2016

Cam fiber plakalarla kesmeye karşı güçlendirilmiş betonarme kirişlerde ankraj sayısının etkisinin analitik olarak modellenmesi

Analytically modelling the effect of the number of anchorages in the reinforced concrete beams that strengthened against shearing with gfrp

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

MÜRÜVET ÜNLÜ ÖZSOY

Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ

2016

Killi zeminlerde ortaya çıkan kuruma çatlaklarının atık lastik parçaları kullanılarak engellenmesinin deneysel olarak incelenmesi

Experimental investigation of tire chips on prevention of desiccation cracks emerging in clayey soils

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

VELİ BAYAZIT

Doç.Dr. Mehmet Emin KARA

2016

Betonarme elemanlarda donatı oranının ankraj uygulamalarına etkisinin araştırılması

The study on the effect of the reinforcement scale to the anchorage applications at concrete components

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

NAZMİ AKŞEHİRLİOĞLU

Doç.Dr. Mustafa SÖNMEZ

2015

Planda düzensiz yapıların doğrusal olmayan yöntemlerle karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Comparative investigation of irregular building on plan using performance analysis methods

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

RAZİYE ALTINSOY BOZKURT

Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ

2015

Katkı malzemelerinin killerdeki kuruma çatlakları davranışına etkisi

Drying in the supplementary materials clay effect of crack behaviour

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

İSA YILDIZ

Doç.Dr. Mustafa SÖNMEZ

2015

Perdeli ve perdesiz betonarme yapıların TDY 2007'ye göre değerlenedirilmesi

Evaluati̇on of rei̇nforced concrete strutures wi̇th and wi̇thout shear walls based on Turki̇sh Earthquake Code- 2007

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

YASİN COŞKUN

Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ

2015

Katkı malzemeleri ile zemin iyileştirilmesinin üç eksenli basınç deneyleri kullanılarak değerlendirilmesi

Evaluati̇on of soi̇l i̇mprovement wi̇th admi̇xture materi̇al by usi̇ng tri̇axi̇al pressure tests

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

CAN ERENSON

Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ

2015

Atık lastiklerin taş/kum kolon uygulamalarında kullanılmasının deneysel olarak incelenmesi

Experimental investigation of the use of waste tires in stone/sand column applications

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

NASİBE ESER

Yrd.Doç.Dr. FATİH KÜRŞAT FIRAT

2015

Yüksek dayanımlı beton kalitesinin incelenmesi ve yeni bir malzeme katsayısı önerilmesi

Investigation of high strength concrete quality and proposal of a new material coefficient

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

RAMAZAN ÖZER

Prof.Dr. Gürol YILDIRIM

2015

Kozaklı (Nevşehir) sahası jeotermal enerji kapasitesinin belirlenmesi

Kozakli (Nevşehir) field and the indentificiation of geothermal capacity

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

DERYA KOÇ

Yrd.Doç.Dr. FATİH KÜRŞAT FIRAT

2015

Tarihi yapı taş kemerlerinin FRP ile güçlendirilmesi

Strengthening stone arches in historical buildings with FRP

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

ERGÜN YILDIRIM

Prof.Dr. Gürol YILDIRIM

2014

Enerji depolanması, verimliliği, pompaj depolamalı hidro-elektrik santraller ve Türkiye'deki uygulamaları: Bayramhacılı pompajlı hibrit destekli hes örneği

Energy storage, it's effi̇ci̇ency, pumpi̇ng hydro-electri̇c plants and thei̇r appli̇cati̇on i̇n Turkey: Bayramhacili hydropower plant as an example of pumped hybri̇d backed hydropower plant

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

SİNAN NACAR

Doç.Dr. Mehmet Ali HINIS

2014

Farkli yapay zeka yöntemleri̇yle günlük akarsu akim değerleri̇ni̇n tahmi̇ni̇-Haldi̇zen Deresi̇ örneği̇

Estimation of daily streamflow using different artificial intelligence methods-a case study of Haldizen Stream

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

DİLARA DEMİRKAN

Doç.Dr. İbrahim Özgür DENEME

2014

Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme yöntemleri

Repair and strengthening methods of reinforced concrete structures

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

ŞÜKRAN TUĞRULELÇİ

Yrd.Doç.Dr. FATİH KÜRŞAT FIRAT

2014

Düşey yüklenen tuğla kemerlerdeki gergi çubukların davranışa etkisinin incelenmesi

The examination of behaviour of vertical loaded brick masonry arch having tie rods

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

YILMAZ KOÇAK

Doç.Dr. Tufan KARABÖRK

2013

Yığma duvarlarda kayma dayanımının arttırılması amacı ile farklı bağlantı elemanı uygulamaları

An application of different metal connectors developed to improve the shear strength of stone masonry walls

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

MURAT ŞAYAN

Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ

2013

Ambar Barajı deprem risk durumunun dinamik analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi

Assessment of erathquake risk of Ambar Dam by dynamic analysis methods

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

MUSTAFA YÜKSEK

Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ

2013

Atık lastik parçalarının hendek geri dolgu malzemesi olarak kullanılmasının deneysel olarak incelenmesi

Experimental investigation of shredded tire as trench backfill material

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

SERKAN USLU

Doç.Dr. Ali URAL

2013

Tarihi yığma yapılarda kullanılan metal bağlantı elemanlarının deneysel metotlarla incelenmesi

Historic masonry structures used in methods experimental investigation of metal fasteners

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

ADEM ALTINSOY

Doç.Dr. Ömer KÖSE

2013

Aksaray bölgesi rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesi

Investigation of wind energy potential of Aksaray region

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

ÖZER SEVİM

Doç.Dr. Mustafa SÖNMEZ

2013

Yapay arı koloni algoritması kullanılarak 3 boyutlu çelik yapıların optimum tasarımı

Optimum design of three-dimensional steel structures using artificial bee colony algorithm

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

ERDAL KONUK

Doç.Dr. Mehmet Emin KARA

2012

Çelik levhaların betona yapıştırılmasında ankraj uygulamaları

An application of end anchorages to bonded steel plates onto concrete

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

KIVANÇ BAYAT

Doç.Dr. Mehmet Emin KARA

2011

Betona yapıştırılmış ve ankrajlı lifli polimer levhaların araştırılması

An invertigation of carbon fiber reinforced polymers anchored and bonded to concrete

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

ZEYNEL ÇAĞDAŞ KANKAL

Doç.Dr. Mustafa KAYA

2011

Betonarme kirişlerin cam fiber plakalarla kesmeye karşı güçlendirilmesinde ankraj sayısının etkisi

Effect of anchorage number on strengthening reinforced concrete beams againist shear with gfrp

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

MUSTAFA GÜREL

Doç. Dr. Ferruh YILMAZTÜRK

2018

Kıyı çizgisi değişiminin uydu görüntüleriyle belirlenmesi: Sinop ili örneği

Determination of shoreline change by satellite images: Sinop province sample

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

SÜLEYMAN SEFA BİLGİLİOĞLU

Prof.Dr. HACI MURAT YILMAZ

2018

Makine öğrenmesi teknikleri ile mekansal karar destek sistemlerinin geliştirilmesi: Aksaray ili örneği

Development of spatial decision support systems with machine learning techniques: Case of Aksaray province

Doktora

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

DARA SULAIMAN MUSTAFA MUSTAFA

Dr. Öğr. Üyesi Kemal YURT

2018

Duhok bölgesi için koordinat dönüşümü parametre ve yöntemlerin incelenmesi

Investigation of suitable coordinate transformation parameters and methods for Duhok region

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

AYDAN YAMAN

Prof.Dr. HACI MURAT YILMAZ

2018

Farklı yüksekliklerden kayıt edilen sayısal hava görüntülerinden üretilen ortofotolarda doğruluk araştırması

The investigation accuracy of orthophotos generated from digital air images recorded from different heights

Doktora

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

SINA MOHAMMAD ALI KAMALI

Yrd. Doç. Dr. Kamil KARATAŞ

2017

Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Taşınmaz Değer Haritasının Üretimi: Kalar Şehri (IRAK) Örneği

REAL ESTATE PROPERTY VALUATION USING GIS NAD AHP: A CASE
STUDY CITY OF KALAR/IRAQ

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

EFTAL KAYA

Yrd. Doç. Dr. Müge Ağca YILDIRIM

2017

İHA ve Yersel Lazer Tarama Sistemleri ile Düşme Potansiyeli Olan Kaya Bloklarının Belirlenmesi ve 3B Modellenmesi

THREE DIMESIONAL MODELING AND VOLUME CALCULATION OF
ROCK MASSES USING UNMANNED VEHICLE SYSTEMS AND LAZER
SCANNER SYSTEMS

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

ARKAN AHSSAN MAHMOOD AL-JAMMOUR

Prof.Dr. HACI MURAT YILMAZ

2017

Halepçe kentinde yağmurla beslenen tarım üzerinde iklimin etkileri

Climate impacts on the city of Halabja city by rein-fed agriculture

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

OTHMAN ABDALLA KARIM KARIM

Yrd.Doç.Dr. Müge Ağca YILDIRIM

2017

Farklı sınıflandırma yöntemleri ile Konya ilinin arazi kullanım/arazi örtüsü haritasının oluşturulması ve değişim analizinin gerçekleştirilmesi

Comparison of different map classification techniques for LU/LC mapping change analysis of the Konya province in Turkey

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

KHALEEL ABDULKAREEM MOHAMMED AL-ZANGANA

Prof.Dr. SEMİH EKERCİN

2017

Arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişiminin CBS ve uzaktan algılama kullanılarak belirlenmesi: Kalar bölgesi örneği

Determination land use and land cover change using GIS and remote sensing case of study in Kalar district

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

YOUSIF HAMID

Dr. Öğr. Üyesi KAMİL KARATAŞ

2017

Uzaktan algılama ve cbs ile arazi kullanımı ve arazi örtüsünün belirlenmesi: Shaqlawa (Irak) örneği

Determination of land cover and land use change by using remote sensing and gis methods in Shaqlawa region

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

AHMED MUSTAFA AHMED AHMED

Doç.Dr. Hediye ERDOĞAN

2017

Coğrafi bilgi sistemleri ile uygun kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi: Pshdar ili örneği, Irak

Determination of suitable settlement areas using GIS: Case study of Pshdar, Iraq

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

ALI ABDULWAHED MAHMOD

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

2017

İnsansız hava aracı verilerinden üç boyutlu model oluşturma: Aksaray Üniversitesi Kampüs Camii

Generating to three dimensional models of unmanned aerial vehicles data: Aksaray University Campus Mosque

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

HOSHMAND AHMED AZEEZ AL-SHATERI

Yrd.Doç.Dr. Müge Ağca YILDIRIM

2017

Farklı görüntü sınıflandırma ve iyileştirme metotlarının arazi kullanım/arazi örtüsü haritalamasına etkilerinin incelenmesi

Investigation of the effects of different image classification and enhancement methods on land use/land cover mapping

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

BESTE TAVUS

Dr. Öğr. Üyesi KAMİL KARATAŞ

2017

Tarımsal alanlarda IKONOS uydu görüntüsünden nesne tabanlı ürün deseni tespiti

Object-based crop pattern detection from IKONOS satellite images in agricultural areas

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

KAWA ABDULMAJEED FATTAH AL-TAMAR

Yrd.Doç.Dr. Kemal YURT

2016

Jeodezik amaçlı GNSS göreli konum belirleme yöntemlerinde doğruluk araştırması

Accuracy investigation of geodetic based GNSS relative positioning techniques

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

İBRAHİM CANKURT

Doç.Dr. Mustafa ACAR

2016

GPS/IMU sistemlerinde konum belirleme tekniklerinin karşılaştırılması

Comparison of position determination techniques in GPS/IMU systems

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

OZAN ÖZTÜRK

Doç.Dr. Selçuk REİS

2016

Heyelan envanter bilgilerinin toplanmasına yönelik MCBS ve İHA entegrasyonu olanaklarının araştırılması

Investigation of MGIS and UAV integration facilities towards collecting landslide inventory informations

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

CEMAL BALCIOĞLU

Doç.Dr. Mustafa ATASOY

2016

Arazi nesnesi bağlamında mülkiyeti etkileyen sınırlayıcı hükümler

Limiting provisions affecting ownership in the context of land object

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

HAKAN ERASLAN

Doç.Dr. Mustafa ATASOY

2016

Türkiye için çok amaçlı kadastro yaklaşımı

Multi-purpose cadastre approach for Turkey

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

MURAT ÇAKAR

Yrd.Doç.Dr. Müge Ağca YILDIRIM

2016

Lokal geoit üzerine C sharp programlama dilinde uygulama

Programming language appplication in C sharp on local geoid

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

ALİ ERSİN GÜRBAK

Doç.Dr. Ferruh YILMAZTÜRK

2016

Yakın resim fotogrametrisinde cep telefonu kameralarının kullanımının araştırılması

Research of the cameras of mobile phones in close range photogrammetry

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

GÖKHAN ARASAN

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ

2016

Sıkıştırma tekniklerinin sınıflandırma doğruluğuna etkisi

The effect of compression techniques on classification accuracy

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

HARUN REŞİT OĞUR

Yrd.Doç.Dr. Kamil KARATAŞ

2016

Kadastro paftalarının yenilenmesinde karşılaşılan sorunlar: Konya/Ereğli örneği

The problems encountered in the renewal of the cadastral map: Konya/Ereğli example

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU

Doç.Dr. Selçuk REİS

2015

Uzaktan algılanmış görüntülerden faydalanılarak obje-tabanlı sınıflandırma yöntemi ile kent merkezlerindeki detayların çıkarımı

Extracti̇on of detai̇ls i̇n the ci̇ty center benefi̇ti̇ng from remote sensi̇ng i̇mages usi̇ng by object-based classi̇fi̇cati̇on method

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

OSMAN OKTAR

Doç.Dr. Hediye ERDOĞAN

2015

Sabit GNSS istasyonlarının davranışlarının dalgacık dönüşümü ile tanımlanması

Identification of behavior of stationary GNSS stations with wavelet transform

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

BURAK PELENDECİOĞLU

Doç.Dr. Selçuk REİS

2015

Üç boyutlu CBS ile tarihi eserlerin modellenmesi

Modelling historical buildings using 3D GIS

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

EMİN KURT

Yrd.Doç.Dr. Kamil KARATAŞ

2015

Baraj kamulaştırmalarında yaşanan sorunlar: Kayseri Gümüşören Barajı örneği

Problems within dam expropriation: Kayseri Gümüşören Dam case

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

ASLIGÜL ÇAKICI

Doç.Dr. Mustafa ACAR

2015

Mareograf istasyonlarındaki davranışların zaman serileri analizi ile tanımlanması: TUDES mareograf istasyonları örneği

The identification of the behaviours in tide gauges with time series analysis: Example of TUDES tide gauges stations

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

MEHMET ARDİÇ

Doç.Dr. Mustafa ACAR

2015

Baraj göllerindeki sediment birikimlerinin zamansal değişimi ve CBS ile görselleştirilmesi

The time variation of sediment accumulation in dam lakes and its visualization with GİS

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

RAZİYE HALE TOPALOĞLU

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ

2014

Konya Kapalı Havzası'nda arazi örtüsü/kullanımı zamansal değişimlerinin uydu görüntüleri ile belirlenmesi

Determination of land use/cover changes in Konya closed basin by satellite images

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

SÜLEYMAN SEFA BİLGİLİOĞLU

Doç.Dr. Selçuk REİS

2014

Ulusal heyelan haritaları için coğrafi veri modelinin geliştirilmesi ve afet yönetiminde kullanılması

Developi̇ng geographi̇c data model to create landsli̇de maps and its use in di̇saster management

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

FUAT GÜLER

Doç.Dr. Mustafa ATASOY

2014

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının değerlendirilmesi

Evaluation of li̇censed geomatics engineers and offices

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

İSA KOÇ

Doç.Dr. Selçuk REİS

2014

Web üzerinden coğrafi verilerin sunulması: Kapadokya Bölgesi turizm haritası örneği

Geographic data provided via the web: Example of Cappadocia region tourism map

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

AYDAN YAMAN

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ

2014

Yersel lazer tarayıcıların tarama açısı ve mesafesine bağlı olarak konum doğruluğunun araştırılması

Investigating terrestrial laser scanner position accuracy based on scanning angle and distance

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

AYTAÇ ARAZ

Doç.Dr. Selçuk REİS

2014

Metaveri standartlarının irdelenmesi ve Harita Genel Komutanlığı için bir metaveri profili oluşturulması

Investigation of metadata standards and develop a metadata profile for General Command of Mapping

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

HÜLYA TUŞAT

Doç.Dr. Mustafa ACAR

2014

Arazi toplulaştırma çalışmalarında kullanılan harita üretim tekniklerinin karşılaştırılması

The comparison of map production techniques in used land consolidation studies

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

CANER ZORLU

Prof.Dr.Semih EKERCİN

2013

Tuz Gölü alt havzasında yapılması düşünülen yeni tuz sahalarının ve doğalgaz depolama tesislerinin çevresel etkilerinin araştırılması

Investigation of environmental effects of new salt fields and natural gas storage facilities that are planned to be built on Tuz Gölü subbasin

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

MURAT BÖLME

Prof.Dr.Semih EKERCİN

2013

Lidar ile sayısal arazi modeli üretimi ve sistemin doğruluğunun ve kullanılabilirliğinin araştırılması

Production of digital terrain model with lidar and investigation of the accuracy and usability of the system

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

ABDULLAH KAYI

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ

2013

Tek nokta, ağ yapısı ve PPP yöntemleriyle GNSS çözümlerinin doğrudan algılayıcı yöneltmesi doğruluğuna etkisi

The effect of one point, network and PPP GNSS data processes on the direct sensor orientation accuracy

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

MURAT PALALI

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ

2013

Silindirik yapılarda yersel lazer tarayıcının kullanılması:Eğri minare örneği

Using of terrestrial laser scanner on cylindrical structures:The example of the curve minaret

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

BURAK GÖKTAN

Prof. Dr. Hediye ERDOĞAN

2018

Türkiye karayolu ağında kullanılan hemzemin kavşaklar ile farklı seviyeli kavşakların karşılaştırılması ve Başpınar kavşağı örneği

Comparison of intersections and interchanges used on Turkey highway network and Baspinar junction sample

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry ; Ulaşım = Transportation

KORAY SELÇUK

Prof. Dr.Mustafa AFŞİN

2018

Kozaklı (Nevşehir) jeotermal alanındaki çöküntü mekanizmasının hidrojeolojik açıdan incelenmesi

Hydrogeological investigation of the subsidence mechanism in Kozakli (Nevsehir) geothermal field

Yüksek Lisans

Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

HATİCE YÜKSELTÜRK

Doç. Dr. M. Murat KAVURMACI