Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez İşlemleri

 Lisansüstü programlarda,  öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu  en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

 Öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin bir nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

Yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulabilmesi için tez çalışması ile ilgili en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda sözlü olarak sunulmuş ve bildiriler kitabında yayınlanmış olması veya bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış olması gerekmektedir. 

Doktora programı öğrencilerinin doktora tez savunma jürisinin kurulabilmesi için doktora tez konusu ile ilgili en az bir adet bilimsel makalenin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış olması gerekmektedir.

 Tez savunma sınavı jürisi Tez Jüri Öneri Formundaki esaslar çerçevesinde  danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. 

 Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir. 

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde azami süreler içinde yeniden savunur. Tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirmek zorundadır. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde savunma sınavına alınır. Her ne sebeple olursa olsun, mazereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılarak öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

 Jürinin kabul ettiği tez, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak enstitünün belirlediği sayıda ve şekilde çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve tezin teslim kopyası danışman onayıyla öğrenci tarafından bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.